608 835 737

ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 

Přikládáme velký význam ochraně Vašich osobních údajů a práv na zachování důvěrnosti soukromí na internetu. Přečtěte si, prosím, naše zásady pro nakládání s osobními údaji. Naším cílem je objasnit Vám, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, jaké informace ukládáme a jak je využíváme.

1. INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy.

1.2 V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů. Zpracování osobních údajů provádí provozovatel serveru Svatební market, kterým je Mgr. Alice Malík Pilatíková, IČO 03196097, se sídlem Dolany 337, 783 16 dolany (dále jako "Zpracovatel"). Zpracovatel je řádně registrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod číslem 00054122. 

Níže Vám poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Zpracovatele. 

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME

2.1 Na Svatebním marketu ukládáme a spravujeme osobní údaje našich uživatelů. Rozsah údajů se liší dle role uživatele. Záleží tedy na tom, zdali jste nakupující či prodávající a také, zda jste registrováni či nikoliv.

2.1.1. Registrovaný uživatel serveru Svatební market

Údaj:Účel:Volitelné/veřejné:
E-mailová adresa 
 Základní unikátní identifikátor účtu    
   ne/ne 
Přihlašovací heslo
 Uloženo v šifrované podobě
   ne/ne 
IP adresa registrace
 Ukládá se adresa, ze které byl účet založen
   ne/ne 

2.1.2. Neregistrovaný uživatel serveru Svatební market 

Údaj:Účel/popisVolitelné/veřejné
IP adresa přístupu  
Ukládá se každá adresa přístupu
 ne/ne

2.1.3. Nakupující (registrovaný účet)

Údaj:Volitelné/veřejné
Název profilu     
ano/ano
Jméno a příjmení    
ne/ne
Město    
ano/ne
Země
ne/ano
Fakturační údaje       
ne/ne 
Mobilní telefon  
ano/ne
IČ/DIČ
ano/ne
Dodací adresa 
ano/ne

Údaje o objednaném zboží
provedených objednávkách
zaplacených částkách
provedených platnách apod.

ne/ne

2.1.4. Nakupující (neregistrovaný účet)

Údaj: Volitelné/veřejné 
E-mailová adresa
ano/ne
E-mailová adresa
ne/ne
Fakturační údaje
ano/ne
Mobilní telefon
ano/ne
IČ/DIČano/ne
Adresa dodací
ano/ne 

Údaje o objednaném zboží
provedených objednávkách
zaplacených částkách
provedených platnách apod.

ne/ne


2.1.5.  Prodávající

Údaj: Volitelné/veřejné
Název profilu  

ano/ano

Jméno a příjmení 
ne/ne
Město  
ano/ne
Zeměne/ne
Fakturační údaje 
ne/ne
Mobilní telefon   
ano/ne
IČ/DIČ ano/ne
Číslo bankovního účtu
ne/ne
Adresa 
ne/ne 


3. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME

3.1 Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:

(a)  za účelem zprostředkování uzavření kupní smlouvy a právním základem takového zpracování je tedy plnění kupní smlouvy. Tyto osobní údaje od vás získáváme výhradně na základě vaší registrace na serveru Svatebí marekt a případně vyplněním vašich údajů na webové stránce s nákupním košíkem. Doba zpracování těchto údajů je po dobu vyřizování objednávky plus dobu minimálně 10 let, neboť tak nám to přikazuje daňový zákon.
(b) analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům;
(c) plnění našich zákonných povinností
(d) s Vaším souhlasem k informování o změnách a novinkách v poskytovaných produktech a službách a našich personalizovaných nabídkách

3.2 Pokud je to nezbytné pro zprostředkování uzavření kupní smlouvy, nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů souvisejících s uzavřením nebo plněním smlouvy, na základě Vašeho souhlasu nebo pokud to povolují právní předpisy, které zároveň stanoví ochranu Vašich práv, využíváme technologie zejména pro tvorbu Vašich zákaznických profilů pro výše uvedené účely.

3.3 Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

3.4 V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. případného profilování za účelem nabídky vhodného zboží a služeb a zpracování souborů cookies) tato doba činí 5 let od udělení souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.

3.1.3 E-mailová podpora

V případě, že nás kontaktujete na některém z našich kontaktních emailů, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. E-mailovou komunikaci s vámi archivujeme. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

3.1.4. Telefonická podpora

V případě, že nás kontaktujete na některém z našich kontaktních telefonních čísel, na začátku hovoru vás můžeme požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

4. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:

(a) je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
(b) je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní);
(c) je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti analýzou a zlepšováním našich služeb)

4.2 .S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, tj. nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to zasíláním na Vaši e-mailovou adresu a využíváním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svůj souhlas s tímto využitím Vaších osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail podpora@svatebnimarket.cz, nebo písemně na adresu zpracovatele: Dolany 337, 783 16 Dolany.

5. KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

5.1 Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

(a) poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména prodejcům zboží, poskytovateům služeb, osobám pomáhajícím nám se správou smluv a Vámi uplatňovaných nároků na plnění, nebo kteří tisknou a doručují písemnosti;
(b) jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).

5.2 Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP"), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika jakož i subjektům se sídlem mimo EHP, poskytovatelů informačních nebo jiných služeb. V případě přenosů mimo EHP, zajistíme ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných odpovídajících záruk v souladu s GDPR.

6. CO JSOU TO COOKIES A JAK JE VYUŽÍVÁME

6.1 Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

6.2 Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli – např. obsah nákupního košíku. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.

6.3 Cookies využíváme také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.

6.4 V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:

(a) zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies); nebo
(b) můžete svůj souhlas i bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@svatebnimarket.cz, dopisem na adresu zpracovatele: Dolany 337, 783 16 Dolany.

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

7.1 V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

(a) právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
(b) právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Zpracovatele;
(c) právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
(d) právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud
(i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování;
(ii) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování;
 (iii) jste oprávněně namítali jejich zpracování;
(iv) byly zpracovány nezákonně; nebo
(v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
(e) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud
(i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost;
(ii) zpracování je protizákonné;
(iii) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo
(iv) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
(f) právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme
(i) pro účely přímého marketingu nebo
(ii) pro účely našich oprávněných zájmů;
(g) právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
(h) právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

7.2 Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím na e-mailu: podpora@svatebnimarket.cz 

8. JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

8.1 Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatře¬ní zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

8.2 Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.

9. POTŘEBUJETE DALŠÍ INFORMACE NEBO CHCETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA

9.1 Kromě webové adresy www.svatebnimarket.cz je plná verze Zásad nakládání s osobními údaji a jejich ochrany dostupná v sídle zpracovatele. O zaslání písemné kopie můžete požádat způsobem uvedeným níže.

9.2 Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se prosím na zpracovatele a to telefonicky (v pracovní době) na tel. č.: +420 778 062 860, elektronicky na e-mail adrese podpora@svatebnimarket.cz, nebo písemně na výše uvedené adrese Zpracovatele.

Zpět nahoru
x
Tato stránka pro lepší zážítek z prohlížení stránek použivá soubory Cookies. OK