608 835 737

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Registrací a užíváním internetového serveru Svatební market vyslovuje uživatel souhlas s těmito podmínkami. Následný text představuje smluvní ujednání mezi provozovatelem Svatební market  a registrovaným návštěvníkem (uživatelem). 

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SERVERU SVATEBNÍ MARKET    

 • Webová stránka svatebnimarket.cz je obchodním místem, které zprostředkovává prodej a nákup zboží a služeb se svatební tématikou mezi prodávajícím a nakupujícím. Provozovatel serveru svatebnimarket.cz není prodejcem zboží, ani jeho kupujícím. Registrace na webu svatebnimarket.cz  je zcela zdarma 
 • Vystavení zboží prodávajícího je zcela zdarma.
 • Kupující neplatí provozovateli serveru svatbnimarket.cz žádný poplatek ani provizi za zprostředkování koupě. Zboží platí zpravidla předem přímo na účet prodávajícího. Prodávající je povinen odpovědět na poptávku kupujícího do 3 dnů, od jejího doručení. Pokud prodejce neodpoví na poptávku zákazníka do 3 dnů (výjimku tvoří závažné důvody, pro které prodejce prokazatelně nemohl odpovědět) od jejího doručení, může provozovatel tuto objednávku zrušit.
 • Prodávající je povinen uhradit (viz. níže) provozovateli serveru svatebnimarket.cz provizi za zprostředkování prodeje. Tato povinnost vzniká prodávajícímu ve chvíli potvrzením objednávky od kupujícího. Pokud kupující neuhradí cenu za zboží (a zboží tedy neobdrží), může prodávající zažádat o slevu z provizí v některém z dalších měsíců. Souhrnná provize z prodeje se platí jednou měsíčně na základě vystavené faktury, kterou prodejce obdrží na zadaný e-mail.
 • Provozovatel serveru Svatební market neprodává vlastní zboží a není zodpovědný za prodávané zboží (správnost vyobrazeného zboží, jeho kvalitu, vlastnosti, dostupnost apod.) a není odpovědný za koupi, prodej, reklamaci či za případné spory mezi kupujícím a prodávajícím. Provozovatel serveru svatební market rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného uživatele nebyla správná. 
 • Provozovatel serveru svatební market se nepodílí na obsahu nabídek, popisu zboží, jeho vyobrazení a informacích o registrovaných uživatelích. Komunitní obsahy tvořené Svatební market týmem, tedy např. komentáře, příspěvky v diskusních fórech apod. jsou brány jako neoficiální vyjádření a není možné se na ně odkazovat v případě sporu.
 • Uživatelé serveru svatební market jsou povinni dodržovat právní řád ČR a dodržovat dobré mravy. Chovejte se k druhým tak, jak byste si přáli, aby se ostatní chovali k vám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY 


Mgr. Alice Malík Pilatíková 
IČ: 03196097
(dále jen "provozovatel") na straně jedné 


registrovaný uživatel 

uzavírají toto smluvní ujednání, kdy provozovatel umožňuje registrovanému uživateli používat server Svatební market za účelem zprostředkování koupě či prodeje výrobků a služeb se svatební tématikou a zboží a služeb tomuto tématu příbuzné. 

 I. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ 

Obchodní aktivity na serveru svatební market jsou veřejné a mohou se jich zúčastnit zaregistrované fyzické osoby starší 18 let a zaregistrované právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, s výjimkou uživatelů, kterým byla provozovatelem zrušena registrace. Registrovaní uživatelé ani zájemci o uzavření smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání serveru svatební market nebo na uzavření smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od smlouvy se stávajícím uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám a to i bez udání důvodu. Provozovatel nijak nezaručuje udržování a uchovávání všech dat uživatelů, nepřetržitost a trvalou kontinuitu provozu. Při užívání serveru Svatební market platí pravidla uvedená výše.  

II. REGISTRACE

Podmínkou zprostředkování prodeje zboží prostřednictvím serveru svatební market je souhlas s touto smlouvou a bezplatná registrace uživatele. Nákup zboží lze na serveru svatebni marekt uskutečnit i bez registrace. Uživatel, který je fyzickou osobou nebo volným sdružením fyzických osob zastupovaných jednou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu (stálou či přechodnou), e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo. Uživatel, který je právnickou osobou, uvede své obchodní jméno (název), IČ, sídlo, e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení osoby, které za něj jedná, uživatelské jméno a heslo. Uživatel je povinen provozovatele serveru Svatební market informovat o změně kteréhokoliv z těchto údajů (opravou těchto údajů v sekci Osobní informace a Fakturační informace) a udržovat tyto údaje aktuální. Provozovatel je oprávněn poskytnout prodávajícímu či kupujícímu nezbytné údaje o protistraně (z důvodu zaslání zboží, jeho reklamace apod.), včetně jeho jména a příjmení, obchodního jména (názvu), telefonního čísla, místa trvalého či přechodného pobytu, sídla. Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je měnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze po ukončení činnosti na serveru Svatební market. Uživatelé jsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet, nejsou však oprávněni těchto účtů používat k porušování této smlouvy či k získání výhody vícenásobného používání omezených funkcí (např. manipulace s účty za účelem skrývání identity, manipulativní podpoře prodeje apod.). Všichni vlastníci vícenásobných účtů jsou povinni o svých dalších účtech informovat v profilu účtu. Registrace se ověřuje pomocí automaticky zasílaného e-mailového potvrzení. Registrace, které nejsou takto potvrzeny, jsou nefunkční a neplatné. Potvrzením registrace je uzavřena smlouva mezi provozovatelem serveru Svatební market a uživatelem. Registrace je vždy vázána na konkrétního uživatele a její převod na jinou osobu není bez souhlasu provozovatele serveru povolen. 

III. PRÁVO UMÍSTĚNÍ 

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit ze systému takové zboží, které porušuje pravidla užívání nebo zákony České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit zboží ze systému i bez udání důvodu. 

IV. NÁKUP ZBOŽÍ

Kupující vybírá zboží od prodejců s vědomím, že Svatební market není prodejcem zboží a že jednotlivé zboží pochází od prodejců - registrovaných uživatelů serveru Svatební market, od nichž si kupující zboží kupuje. Provozovatel za prodávané zboží nijak neodpovídá. Kupující bere na vědomí, že zboží, které vkládá do košíku, může pocházet od více prodávajících a zboží, které objednává v jedné objednávce, nemusí být akceptováno celé a také nemusí být dodáno současně. Kupující bere na vědomí, že objednávka od více prodávajících v sobě obsahuje také více než jeden poplatek za poštovné a balné. Celková částka zboží a poštovného je vždy zobrazena při finalizaci objednávky. Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky pouze informuje prodávající o zájmu nakoupit toto zboží, ale zboží bude zasláno až ve chvíli potvrzení objednávky na straně prodávajícího (prodávajících) a uhrazení částky za zboží kupujícím.  Kupující bere na vědomí, že prodávající má právo objednávku odmítnout, nebo její část. V tomto případě hradí pouze schválenou část objednávky. Kupující neplatí žádný poplatek nebo provizi za zprostředkování prodeje provozovateli. Zboží platí přímo prodejci a to předem na účet prodávajícího (či jinak, dle platebních podmínek prodejce). Kupující bere na vědomí, že zasláním objednávky pouze informuje prodejce o svém zájmu koupit vybrané zboží, Za samotné Uzavření obchodu se podle Podmínek používání serveru Svatební market považuje naplnění následujícího procesu: odeslání objednávky ze strany kupujícího a její následné schválení částečné nebo kompletní zakázky ze strany prodejce. V případě, že prodejce potvrdí objednávku jen částečně, je momentem uzavření obchodu následné finální potvrzení částečné objednávky ze strany Kupujícího (souhlas s tím, že objednávka nebude kompletní).
V momentě uzavření obchodu mezi prodávajícím a kupujícím přechází odpovědnost za platbu a distribuci zboží výhradně na vztah kupující-prodávající. Provozovatel serveru Svatební market nenese žádnou odpovědnost za realizaci platby ze strany kupujících, ani za distribuci zboží ze strany Prodávajících. Výhradní odpovědnost za neuhrazení zboží nebo za nedodržení stanoveného termínu na uhrazení zboží nese Kupující. Výhradní odpovědnost za nedodání nebo neodpovídající, nekvalitní, či pozdní dodání zboží nese Prodejce.
Případné konflikty vzniklé v procesu prodeje a distribuce zboží řeší kupující a prodejce v plné odpovědnosti sám a na vlastní náklady. 
V případě, že kupující neuhradí platbu za objednané zboží do 7 kalendářních dnů od uzavření obchodu, má prodejce právo stornovat objednávku a vrátit objednané zboží mezi neprodané do své nabídky na Svatebním marketu. Prodejce je před tímto krokem povinen informovat kupujícího prostřednictvím pošty o stornování objednávky.
Kupující zároveň bere na vědomí, že zásilka bude ze strany prodejce distribuována až po uhrazení platby předem na účet Prodejce jedním z možných způsobů platby předem, které Prodejce nabízí (například bankovní převod na účet).
Svatební market žádným způsobem neodpovídá za zrealizování nebo neprovedení platby ze strany Kupujícího.
V případě jakýchkoliv nesrovnalostí ohledně platby za balík, distribuce balíčku, problémů s dodáním balíčku nebo problémů s dodaným zbožím (reklamace, záruka, vrácení peněz) má Kupující možnost obrátit se přímo na Prodejce.

V. PRODEJ ZBOŽÍ

V. I. Definice zboží a služeb

Server svatební market je primárně určen k prodeji nového zboží se svatební tématikou prodávajícími a k prezentaci služeb vztahujících se k realizaci svateb. Server svatební market umožňuje také prodej nehmotného zboží se svatební tématikou. 

 Definice těchto pojmů jsou následující: 

 • Nové zboží - je takové zboží, které nebylo dáno do užívání a nebylo používáno, tedy zboží NEPOUŽITÉ
 • Zboží se svatební tématikou - zboží vztahující se k přípravám a realizaci svatebního dne. Jde o fyzické (hmotné) produkty. 
 • Prodej nehmotného zboží se svatební tématikou - jedná se o produkty nehmotné povahy jako jsou infoprodukty (ebooky, online kurzy), soubory (PDF, vzory, obrázky)
 • Služby se svatební tématikou - činnosti směřující k uspokojení potřeb spojených s realizací svatebního dne. Jejich výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek).
Server svatební market není určen pro prodej použitého zboží. Pro tento prodej můžete použít web www.svatebnibazarek.cz.

V. II. Prodávající

Prodávajícím se běžně rozumí fyzická osoba starší 18ti let, nebo právnická osoba za kterou jedná fyzická osoba.   

V. III. Pravidla při umisťování zboží 

Každá uveřejněná položka v prodejní části serveru musí být konkrétním zbožím, určeným k prodeji (je zakázáno vkládat zboží pouze na ukázku). Prodávající vystavuje zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést všechny povinné položky. Zboží je třeba umístit v kategorii, která předmětu nejlépe odpovídá. Zboží může prodejce umístit do více odpovídajících kategorií najednou. Nabízené zboží, jeho zobrazení a popis musí plně a co nejvěrněji popisovat skutečnost. Zobrazení zboží a jeho popis musí dostatečně informovat kupující tak, aby byla minimalizována možnost záměny nebo mylného pocitu návštěvníků o vyobrazeném zboží. 

V. IV. Služby a fyzické předměty 

Předmětem obchodu musí být vždy zboží (fyzický předmět) s přesně definovanou cenou, obsahem a parametry tak, aby mohl zákazník zboží vložit do košíku a nakoupit je. Za fyzický předmět jsou také považována elektronická díla zachycená na hmotném nosiči (CD, harddisk apod.). Služby mohou být nabízeny pouze v rámci katalogu dodavatelů. Služba musí být jasně definována svým obsahem a rozsahem.  

 V. V. Autorská práva

 Je zakázáno nabízet k prodeji zboží, které porušuje nebo by mohlo porušovat autorské právo (jako např. kopie děl jiných tvůrců apod.). Je zakázáno používat fotografie, které porušují, nebo by mohly porušovat autorská práva (např. fotografie z časopisů, fotografie, ke kterým nemá prodávající autorská práva apod.). 

 V. VI. Oprávnění 

Je zakázáno prodávat zboží, k jehož výrobě nebo prodeji nemá prodejce patřičná oprávnění (např. prodej potravin bez registrace na Státní zemědělské a potravinářské inspekci nebo u místně příslušné Krajské veterinární správy, výrobky z drahých kovů bez registrace na Puncovním úřadě apod.). Neuvedením patřičných oprávnění v systému Svatební market  (např. vyplněním příslušných položek v sekci Prodejní informace) se rozumí, že uživatel tato oprávnění nevlastní a může tak dojít k vyřazení zboží z nabídky. 

 V. VII. Nepřípustná manipulace 

Je zakázáno duplikovat zboží - tedy nabízet stejné zboží pod více katalogovými čísly (pro nastavení počtu dostupného zboží použijte políčko "množství"). Titul zboží ani popis předmětu nesmí obsahovat elementy HTML, JavaScriptu, PHP a dalších programovacích jazyků se záměrem ovlivnit obsah nebo prodejnost zboží, či jinak poškodit či ohrozit funkčnost serveru svatební market. Titul zboží ani popis předmětu nesmí obsahovat žádná klíčová slova použitá za účelem manipulace výsledků vyhledávání. Jedná se především o násilně volená klíčová slova, která nemají s položkou nic společného. V případě nutnosti použití počítačové simulace nebo počítačových retuší, které zásadně mění charakter a podstatu nebo užití zboží nebo z některých důvodů nemohou informovat nakupující plně o podstatě zboží (např. 2D nebo 3D vizualizace, nabídka zboží z dřívějšího prodeje ale se záměnou některých prvků, grafické návrhy pro potisky apod.) musí prodejce na tuto skutečnost  upozornit v popisu zboží nebo přímo v obrázku (např.: obrázek je ilustrační, obrázek je 3D vizualizací apod.). 

V. VIII.Osobní údaje 

Titulek, popis, klíčová slova ani obrázek zboží nesmí obsahovat kontaktní údaje na prodávajícího, jako např. telefonní číslo, e-mail, odkaz na webové stránky apod. Tyto kontaktní údaje (nebo nabádání či návod k jejich vyhledání jinde na internetu) nesmí obsahovat ani další prvky písemného, či obrazového prodeje, jako jsou např. komentáře, diskuse, vnitřní pošta, zprávy pod objednávkou apod. Prodejce nesmí jakkoliv (např. vnitřní poštou, e-mailem, diskuse, profil, krátkodobé informace, objednávky atp.) komunikovat se zákazníky Svatebního marketu o možnosti prodeje mimo server Svatební market (kamenná prodejna, odkaz na vlastní e-shop, návod jak vyhledat vlastní e-shop nebo jen informace o existenci vlastního e-shopu či kamenné prodejny, případně přímá výměna kontaktních údajů) ani o možnosti výměny zboží bez řádného zakoupení přes server Svatební market (např. protislužba kompenzací či vzájemným zápočtem). 

V. IX. Doprava a platba 

Způsob platby

Všechny ceny Svatebním marketu jsou uvedeny bez poštovného a v plné konečné ceně pro kupujícího.

Kupující  může na Svatebním marketu využít následující možnosti platby:

DOBÍRKA (cena za zboží je uhrazena při převzetí zásilky)
PLATBA PŘEDEM (bankovní převod na účet Prodejce

V případě Platby předem se úhradou rozumí moment připsání dané částky na účet Prodejce, na který měla být úhrada poukázána.

Svatební market neodpovídá za zrealizování nebo neprovedení platby, za chybné uvedení číslo účtu ze strany Prodejce, ani za opožděné připsání úhrady na účet Prodejce.

V. X. Zakázané zboží 

Je zakázáno nabízet zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet zboží, které neodpovídá zaměření serveru, dále zboží, k němuž nemá prodávající vlastnické právo nebo právo je prodávat nebo zboží, které je zastaveno nebo jsou dispozice vlastníka s ním jinak omezeny. Je zakázáno nabízet k prodeji zbraně, alkohol, omamné či psychotropní látky, léky, zdravotnické potřeby, pornografii, či jinak pobuřující pornografické nebo erotické materiály, zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl apod.), zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice, směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.  

V.XI. Sex a nahota 

Fotografie zboží nesmí zobrazovat obsah pro dospělé včetně nahoty, zobrazení lidí v explicitních či sugestivních pozicích nebo činností, které jsou sexuálně provokativní.

V.XII. Cena zboží 

Veškeré prodávajícím uváděné ceny jsou cenami včetně DPH. Prodejce je povinen uvést vždy plnou cenu zboží a za tuto cenu zboží nabízet (není povoleno prodávat zboží pouze za zálohu, pokud není přes Svatební market učiněn také finální doplatek). Uvedená cena zboží musí být cenou obvyklou nebo přiměřenou vzhledem k použitému materiálu, technice, době zpracování a umělecké invenci. Není povoleno stanovovat účelově nepřiměřenou cenu zboží, např. z důvodů, aby zboží zůstalo neprodáno nebo bylo naopak prodáno za zanedbatelnou cenu kvůli minimální provizi.  

V. XIII. Úprava položek 

Prodávající má možnost kdykoliv smazat nabízené zboží, nebo je na neurčitou dobu skrýt. Prodávající může také kdykoliv měnit a upravovat popis zboží.  

V. XIV. Kupní smlouva 

Prodávající je informován o zájmu kupujícího pomocí elektronické pošty Svatebního marketu a dále výpisem ve svém profilu v sekci Objednávky. Tato informace není závazná a prodávající může objednávku odmítnout (pomocí označené funkce - tlačítka). Prodávající je povinen odpovědět na objednávku kupujícího do 3 pracovních dnů a to prostřednictvím změny stavu objednávky ve svém profilu. Pokud tak neučiní, bude kontaktován ze strany provozovatele serveru a požádán o vysvětlení proč nekomunikuje. V případě nekomunikace bude prodejce zablokován a nebude moci dále prodávat své zboží prostřednictvím serveru Svatební market. Prodávající může, po přijetí oznámení o objednávce, přijmout jen část objednávky a to pomocí označení pouze vyhovujících položek. Přijetím objednávky uzavírají obě smluvní strany (kupující a prodávající) Kupní smlouvu (nákup na dálku) dle platných zákonů České republiky. Prodávající se zavazuje vyexpedovat zboží po přijetí, potvrzení a zaplacení objednávky a to bez zbytečného odkladu. Pokud je obejdnávka na dobírku je prodávající povinen vyexpedovat zboží po přijetí a potvrzení objednávky a to bez zbytečného odkladu.
V momentě uzavření obchodu mezi Prodávajícím a Kupujícím přechází odpovědnost za proces platby a následnou distribuci zásilky výhradně na vztah Kupující - Prodávající.
Svatební market nenese žádnou odpovědnost za platbu zboží ze strany Kupujících, ani za jeho distribuci ze strany Prodávajících.
Výhradní odpovědnost za nedodání nebo neodpovídající, nekvalitní, či pozdní dodání zboží nese Prodejce. Případné konflikty vzniklé v procesu prodeje a distribuce zboží řeší Prodejce v plné odpovědnosti sám a na vlastní náklady.

VI. PROVIZE ZA PRODEJ ZBOŽÍ 

Vystavení zboží na serveru Svatebni market je pro prodávajícího zcela zdarma. Server Svatební market však účtuje provizi za zprostředkování z uskutečněného prodeje. Provizi za zprostředkování je povinen prodávající zaplatit provozovateli po potvrzení objednávky na základě měsíčního vyúčtování.  Pokud kupující zboží nezaplatí (a tedy nepřevezme), je prodávající povinen tuto skutečnost označit ve výpisu provizí. Provozovatel si následně u kupujícího ověří, zda zboží skutečně nezaplatil a neobdržel a z jakého důvodu. V případě, že došlo k porušení obchodních podmínek na straně kupujícího, nebude za konkrétní objednávku účtována provize. Pokud byla provize již uhrazena bude kompenzována formou slevy v dalším měsíci. O souhrnné provizi z prodeje za kalendářní měsíc je prodávající informován e-mailem a v sekci Platby provizí. Provozovatel vystavuje prodávajícímu daňový doklad automaticky formou elektronické faktury k vytištění. Splatnost provizí je vždy uvedena na vydané faktuře (za den splatnosti se považuje den připsání částky na účet provozovatele), platby po splatnosti mohou být penalizovány. Platby přijímá provozovatel pouze bezhotovostně převodem na účet (účty). V případě neuhrazení provize nebo nedodržení termínu platby je provozovatel oprávněn zrušit účet uživatele, odstranit jeho zboží z nabídky, nepovolit opětovnou registraci na serveru Svatební market a vymáhat dlužnou částku soudní cestou. Server Svatební market není povinen řešit případné spory mezi prodávajícím a kupujícím a reklamaci zboží, prodávající nemá nárok na navrácení provize v případě sporu s kupujícím. Aktuální výše provize činí 10% z prodejní ceny zboží. Počítá se z každé prodané položky zvlášť a je zaokrouhlená na celé koruny. Minimální provize za jednu položku je 1 Kč.  

VII. DALŠÍ PRAVIDLA PRO NEPRODEJNÍ SEKCE 

Je zakázáno zveřejňování přímých osobních údajů (adresa, telefonní číslo, e-mail, web, odkazy na facebook nebo fotogalerie apod.) v komentářích, diskusích, klubech, vnitřní poštou a v dalších komunitních prvcích serveru nebo vybízet či záměrně umožňovat jejich dohledání.  Je zakázáno vkládat jakékoliv reklamní upozornění či webové odkazy s reklamním charakterem s výjimkou podpory vlastního obchodu na Svatebním marketu (ne však s odkazem mimo server Svatební market). Je zakázáno vyvíjet aktivitu, která by mohla být klasifikována jako nevyžádaná pošta (spam). Tedy například zasílat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace vnitřní poštou,  umisťovat opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace v diskusích nebo komentářích. Je zakázáno vytvářet aktivity, které by mohly být označeny za nekalou soutěž (např. registrace už. jména, které by mohlo případnou záměnou poškodit původního prodejce, komunikovat či nabízet zboží s cílem zaměnit identitu prodejce či zboží apod.) Je zakázáno, pomocí komunitních prvků serveru (diskuse, komentáře, pošta), veřejně podrývat autoritu provozovatele či svým chováním jinak vyjadřovat svoji neloajalitu vůči provozovateli a zaměstnancům provozovatele. Je zakázáno veřejně poškozovat či napadat prodejce a nakupující. Negativní hodnocení (sekce Hodnocení uživatele) není klasifikováno jako poškozování. V případě sporů doporučujeme řešení vnitřní poštou nebo kontaktováním provozovatele. Provozovatel nijak neodpovídá za případné spory.  

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel chrání veškeré informace zaslané při registraci uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout pouze za níže uvedených podmínek. Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel vedl údaje, které mu při registraci poskytne a to výlučně v souvislosti s provozem serveru Svatební market. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby  jeho údaje a to jméno a příjmení, obchodní jméno, název, telefonní číslo, místo trvalého či přechodného pobytu, sídlo, byly provozovatelem poskytnuty uživatelům - kupujícím, kteří o koupi zboží uživatele jako prodávajícího projeví zájem, a uživatelům - prodávajícím, o prodej jejichž nabízeného zboží projeví uživatel jako kupující zájem. Dále uživatel výslovně souhlasí s tím, aby tyto údaje byly poskytnuty provozovatelem v případě reklamace a stížnosti na nedodané zboží a v případech, kdy je provozovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.  Poskytnuté údaje je oprávněn uživatel užít pouze za účelem, pro který byly v jednotlivých případech poskytnuty, tedy k nákupu či prodeji zboží prostřednictvím serveru Svatební market,  jeho reklamaci či stížnosti na nedodání zboží, sporech vyvolaných v souvislosti s nákupem a prodejem zboží a zavazuje se tyto údaje dále žádným způsobem nevyužívat či jinak zpracovávat.  

X. SVOLENÍ K UŽITÍ FOTOGRAFIÍ 

Vložením fotografií dává prodávající provozovateli práva a souhlas k užití fotografií vloženého zboží k propagačním účelům serveru Svatební market a to za účelem popularizace serveru. Souhlasí také s tím, aby server Svatební market postoupil fotografie třetím osobám (například novinám, časopisům, internetovým serverům apod.) za účelem popularizace serveru. Provozovatel vyvine úsilí aby každá, takto použitá fotografie nebo soubor fotografií, byl označen logem Svatební market nebo označením www.svatebnimarket.cz, www. nebo případně www adresou prodejce na serveru Svatební market a to tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výrobek prodávaný na serveru Svatební market. Provozovatel se zavazuje, že fotografie uživatelů nepoužije k jiným účelům, než je popularizace či propagace serveru a že ve stejném duchu bude jednat také s třetími stranami.  

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě tuto smlouvu s uživateli, kteří nedodržují pravidla serveru Svatební market, nejsou ochotni spolupracovat při řešení nestandardních či výjimečných situací s vedením serveru Svatební market, nebo nezaplatí provizi za zprostředkování. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu s uživateli i bez udání důvodu. Smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i těchto obchodních podmínek, a to bez předchozího upozornění. Jakékoliv napodobování grafického ztvárnění serveru Svatební market a vytvořených databází je zakázáno. Smlouvu je možno ukončit výpovědí, učiněnou formou odhlášení ze strany uživatele. Ta je ukončena okamžikem projevení vůle a doručením provozovateli.
  Zpět nahoru
  x
  Tato stránka pro lepší zážítek z prohlížení stránek použivá soubory Cookies. OK